Fiscale Nieuwsbrief

Maandelijks schrijf ik een fiscale nieuwsbrief. De nadruk ligt daarbij op het geven van een overzicht van het fiscale nieuws (recente gerechtelijke uitspraken en nieuwe wetgeving), voor zover van belang voor Nederlanders in België. Maar ook als er belangrijk ander nieuws is, niet-fiscaal nieuws voor Nederbelgen of overig fiscaal nieuws uit Nederland, zal ik het melden. Omdat het ‘slechts’ een overzicht van het nieuws betreft, kan ik op de diverse onderwerpen in de nieuwsbrief niet al te uitgebreid ingaan. Mocht u over één van de onderwerpen meer informatie willen krijgen, dan hoor ik dat graag. Dat geldt uiteraard ook als u een andere reactie heeft op de nieuwsbrief.

Onderstaand vindt u enige exemplaren van de nieuwsbrief in PDF-formaat.

Nieuwsbrief december 2023

 1. Belastingplan 2024 aangenomen, maar flink gewijzigd.
 2. Belgische belastingheffing over buitenlands (aanvullend) pensioen toegestaan, maar niet met terugwerkende kracht.
 3. Vier proefzaken Box 3 geselecteerd.
 4. Overeenkomst met België over interpretatie vaste inrichting bij thuiswerkende werknemers.
 5. Nederland heeft heffingsrecht over pensioenuitkeringen na emigratie naar België.
 6.  Afkoopsom telt niet meer voor € 25.000-grens verdrag België.
 7. Door lage belastingheffing in België over Nederlandse pensioenuitkering is Nederland heffingsbevoegd.
 8. Eenmalige stamrechtuitkering Nederbelgische Dga belast in Nederland.
 9. Nederlandse belastingheffing bij overdracht pensioenkapitaal van emigrerende werknemers in strijd met EU-recht.
 10. Belgisch inkomen iets te hoog, geen hypotheekrenteaftrek in Nederland.
 11. Feitelijke leiding in Portugal doorslaggevend voor inwonerschap BV.
 12. Afwaardering tbs-vordering door Nederbelg niet mogelijk.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2023

 1. Prinsjesdag 2023.
 2. Ontwikkelingen Box 3.

Nieuwsbrief juli 2023

 1. Nieuw belastingverdrag Nederland en België.
 2. Geen akkoord over thuiswerkregeling belasting – wel akkoord over sociale zekerheid.
 3. Voorjaarsnota 2023.
 4. Kennisgroepstandpunt: bestaande eigenwoningschuld buitenlandse woning kwalificeert voor Nederlandse eigenwoningregeling.
 5. Zonder aflossingsplicht geen hypotheekrenteaftrek buitenlandse woning.
 6. Grensarbeider kan toch hypotheekrenteaftrek claimen.
 7. Nederduitser is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, omdat Duitsland over AOW heft.
 8. Volgens Advocaat-Generaal geen inhoudingsvrijstelling voor Belgische holding.
 9. Verhuur van privépand aan BV van kinderen valt onder tbs-regeling.
 10. Verhoging belastingrente per 1 juli.
 11. Nieuws uit België:
  1. België mag niet heffen over deel afkoop pensioen in eigen beheer.

Nieuwsbrief april 2023

 1. Stand van zaken Box 3.
 2. Pensioen NedeBelg door onduidelijke € 25.000-grens onbelast.
 3. Nederland mag heffen over Nederlands pensioen van inwoner van België.
 4. Akkoord EU over sociale zekerheid thuiswerkende grensarbeiders.
 5. Advocaat-Generaal adviseert Hoge Raad prejudiciële vraag inzake Schumacker-doctrine.
 6. Partner niet buitenlands belastingplichtig, hypotheekrenteaftrek beperkt.
 7. Geef Nederlands vastgoed op in NiNbi-formulier.
 8. Kort voor sterven aangaan van huwelijkse voorwaarden is fraus legis.
 9. Nieuws uit België:
  1. Nieuw aanslagjaar met korte aangiftetermijnen.

Nieuwsbrief december 2022

 1. Stand van zaken Box 3.
 2. Verlenging overgangsperiode sociale zekerheid thuiswerken grensarbeiders verlengd.
 3. Informatie uit het UBO-register stopgezet.
 4. Ruim voor emigratie Dga opgerichte BV is geen misbruik.
 5. Belgische circulaire over Nederlandse pensioenen gepubliceerd.
 6. België moet afkoop pensioen in eigen beheer vrijstellen.
 7. Eigen woning remigrant het hele jaar in Box 3 belast.
 8. Ondanks buitenlands verblijf binnenlands belastingplichtig.
 9. Wijziging belasting van Belgische bestuurdersvergoeding voor Nederlandse bestuurders.
 10. Nieuws uit België:
  1. Effectentaks houdt stand voor Grondwettelijke Hof.

Nieuwsbrief oktober 2022

 1. Stand van zaken Box 3.
 2. Wetsvoorstel excessief lenen aangenomen.
 3. Regeling thuiswerken grensarbeiders eindigt.
 4. Grensarbeider recht op aftrek voorkoming dubbele belasting.
 5. Hof ‘s-Hertogenbosch geeft richtlijnen voor Schumackerdoctrine.
 6. Hypotheekrente aftrekbaar voor Nederbelg o.b.v. Schumackerdoctrine.
 7. Nederfransoos heeft recht op aftrek o.b.v. Schumackerdoctrine.
 8. Zorgkosten Nederduitse aftrekbaar volgens stappenplan Schumackerdoctrine.
 9. Alimentatie niet aftrekbaar voor Nederfransoos, ook niet volgens stappenplan Schumackerdoctrine.
 10. Geen vrijstelling dividendbelasting voor Belgische holding.
 11. Premiedeel arbeidskorting in jaar van emigratie.
 12. Schenking door vader niet automatisch schenking door moeder.
 13. Nieuws uit België:
  1. Uitstel voor aangifte personenbelasting tot 28 oktober.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2022

Nieuwsbrief mei 2022

 1. Regeling thuiswerken grensarbeiders wijzigt.
 2. Voorjaarsnota.
 3. Stand van zaken Box 3.
 4. Kerstarrest werkt door naar inkomenstoets kwalificerende buitenlandse belastingplicht.
 5. Rechter geeft richtlijnen voor Schumacker-doctrine.
 6. NederPortugees heeft geen recht op persoonsgebonden aftrek en heffingskortingen.
 7. Nederlandse pensioenuitkering voor inwoner van België belast in Nederland.
 8. Eenmalige uitkering uit Ierland belast als pensioen in Nederland.
 9. Ontslagvergoeding deels belast in Duitsland.
 10. Geen heffing over pensioenkapitaal na zetelverplaatsing BV’s.
 11. Opbrengst uit verhuur deel eigen woning belast.
 12. Buitenlandse ondernemer kan ook recht hebben op TOZO.
 13. Nieuws uit België:
  1. Kadastraal inkomen buitenlands vastgoed verstuurd.
  2. Jubileumuitkering belastingvrij in Nederland én in België.
  3. Schenking online registreren via MyMinfin.

Nieuwsbrief maart 2022

 1. Stand van zaken Box 3.
 2. Belastingheffing in België over Nederlandse pensioenuitkeringen.
 3. Procedure inkomensverklaring gewijzigd.
 4. Jubelton al per 1 januari 2023 verlaagd.
 5. Feitelijke leiding BV niet in Nederland.
 6. NederDuitser niet aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.
 7. Besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties gewijzigd.
 8. Toch weer normaal vermogensbeheer, geen BOR.
 9. Fout in aanslagen bij inwoners met buitenlands onroerend goed.
 10. Aangaan huwelijkse voorwaarden is schenking.
 11. Nieuws uit België:
  1. Vrijstelling afzonderlijk belaste inkomsten.

Nieuwsbrief januari 2022

 1. Coaltieakkoord 15 december 2021.
 2. Box 3-heffing moet worden herzien.
 3. Box 3-heffing buitensporig.
 4. Afspraken grensarbeiders verlengd.
 5. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht bij Spaanse woning niet bewezen.
 6. Niet in Nederland belaste pensioenuitkering vermindert bedrag algemene heffingskorting.
 7. Hoge Raad laat buitenlands inkomen uit arbeidskorting.
 8. Nederland heft over pensioen Nederbelgische DGA.
 9. MLI van toepassing op belastingverdrag met België.
 10. Zetelverplaatsing geen misbruik – dividenduitkering onbelast.
 11. BV ondanks statutair bestuur in Luxemburg, fiscaal toch in Nederland gevestigd.
 12. Nieuws uit België:
  1. Korting bij afkoop pensioen in eigen beheer niet belastbaar in België.
  2. Wetsvoorstel wijziging vrijstelling voor Nederlandse aanvullende pensioenen.

Nieuwsbrief november 2021

 1. Voor het eerst verlaging van Box 3-heffing.
 2. Advies Advocaat-Generaal: Box 3-heffing moet aangepast.
 3. Beperkte step-up voor verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang bij remigratie.
 4. Omvangrijke vastgoedportefeuille geen onderneming voor BOR.
 5. B.V. ondanks verplaatsing naar Malta belast in Nederland.
 6. Kwalificerend buitenlands belastingplichtige alleen recht op eigen aftrek hypotheekrente.
 7. Uitstel wetsvoorstel excessief lenen eigen B.V.
 8. Nieuws uit België:
  1. Hervorming Vlaamse woonfiscaliteit.

Nieuwsbrief september 2021

 1. Prinsjesdag: belastingplan 2022.
 2. Grensarbeiders die thuiswerken a.g.v. Covid-19.
 3. Stamrechtuitkering pensioen-B.V. Nederbelg in Nederland belast.
 4. Hoogleraar in België krijgt geen aftrek elders belast.
 5. BOF-vrijstelling niet van toepassing.
 6. BOF-vrijstelling niet van toepassing (2).
 7. Lijfrenteschenking is geen periodieke gift.
 8. Dga’s niet in dienstbetrekking bij werkmaatschappij.

Nieuwsbrief juli 2021

 1. Afspraken met België over grensarbeiders. 
 2. Nederlandse pensioenen Nederbelgen mogelijk vanaf 2016 in Nederland belast.
 3. Informatie uit België leidt tot navordering over lijfrente-uitkering Nederbelg.
 4. Informatie uit België leidt tot navordering over pensioenuitkering Nederbelg.
 5. Nederland mag heffen over eenmalige pensioenuitkeringen uit België.
 6. Nederbelg 100% hypotheekrente bij 70% eigendom.
 7. Belgische registratiebelasting aftrekbaar als kosten van een geldlening.
 8. Beroep op Schumacker faalt voor Nederduitser.
 9. Nederland mag niet heffen over a.b.-inkomen Nederportugees.
 10. Geen winstuitdeling als koper B.V. schuld van de Dga overneemt.
 11. Belgische bestuurdersbeloning grotendeels onder vrijstellingsmethode.
 12. Geen Tozo-uitkering voor inwoner van Duitsland met onderneming in Nederland.
 13. Nieuws uit België:
  1. België moet als woonland volledig fiscale faciliteiten verlenen.
  2. Kadastraal inkomen vastgoed in het buitenland.

Nieuwsbrief mei 2021

 1. Rechtbank legt € 25.000-regeling over oudedagsuitkeringen uit / brieven Nederlandse belastingdienst.
 2. WAO-uitkering Nederportugees niet belast in Nederland.
 3. Navordering en boete over pensioen Nederbelg gehandhaafd.
 4. Prejudiciële vragen over aftrekbaarheid hypotheekrente bij partner.
 5. Naar Duitsland verhuisd echtpaar geen recht op aftrek.
 6. Nederportugees geen recht op belastingvoordeel.
 7. Een niet-grensarbeider heeft geen recht op aftrek van Belgische pensioenpremies.
 8. Werkzaamheden belast in woonstaat bij gebrek aan bewijs.
 9. Keuze verdeling Box 3 fiscale partners voor aftrek elders belast.
 10. Onbedoeld effect bij toekenning inkomensafhankelijke combinatiekorting gerepareerd.
 11. Bij aangaan huwelijkse voorwaarden is geen sprake van een schenking.
 12. Open fonds en besloten fonds voor gemene rekening.
 13. Nieuws uit België:
  1. Aangifteplicht personenbelasting.
  2. Geen meldplicht ‘meerdere effectenrekeningen’ meer.
  3. België tegenover Europese commissie vanwege weigering belastingaftrek niet-ingezetene.
  4. Burgerlijke maatschap is geen misbruik.

Nieuwsbrief maart 2021:

 1. Uitsluiting Tozo voor grensondernemers terecht.
 2. Akkoord inzake thuiswerken a.g.v. Covid-19 verlengd.
 3. Ontwikkelingen nieuw belastingverdrag met België.
 4. Toch aftrek van hypotheekrente ondanks niet kwalificeren.
 5. Aftrek registratierechten Belgische hypotheekakte / waarde buitenlandse woning.
 6. Geen eigen woning ondanks binnenlandse belastingplicht.
 7. Arbeidskorting niet o.b.v. wereldinkomen.
 8. Vooruitbetaalde rente bij overlijden aftrekbaar.
 9. Geen materiële werkgever, geen aftrek elders belast.
 10. Toename rekening courant geldt als uitdeling.
 11. Aan Dga verstrekte effectenlening geldt als uitdeling.
 12. Staatssecretaris hoeft geen overlegprocedure op te starten over teruggave dividendbelasting.
 13. Let op bij periodieke giften.
 14. Inkomensafhankelijke combinatiekorting: 3 x 24 uur.
 15. Nederbelg heeft geen recht op IACK.
 16. Nieuws uit België:
  1. Nieuwe effectentaks in België.
  2. Nieuwe regeling OG buitenland.
  3. Toepassing progressievoorbehoud bij grensoverschrijdend inkomen.

Nieuwsbrief januari 2021:

 1. Overeenkomst met België over grensarbeiders verlengd.
 2. Nog een nieuw belastingverdrag met België.
 3. Niet-kwalificerende Nederbelg kan toch hypotheekrente aftrekken.
 4. Belastingheffing over uitkeringen onder belastingverdrag met Portugal.
 5. Hypotheekrente bij Nederbelgische voor 50% aftrekbaar.
 6. Huurinkomsten Airbnb belast in Box 1.
 7. Volledige heffingskorting in jaar van verhuizing.
 8. Na tijdelijke terugkeer dochter eigen woning naar Box 3.
 9. Aangaan huwelijkse voorwaarden op sterfbed geen schenking.
 10. In gemeenschap gehuwden kunnen apart schenken.
 11. Minderheidsaandeelhouders wel verplicht verzekerd.
 12. Nieuws uit België:
  1. Nieuwe effectentaks in België.
  2. Wijzigingen Vlaamse erf- en schenkbelasting.
  3. Banksaldi bekend maken aan Nationale Bank van België.
  4. Kadastraal inkomen buitenlandse panden.

Nieuwsbrief juli 2020:

 1. Update Coronamaatregelen.
 2. Wet excessief lenen ingediend én uitgesteld.
 3. Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting.
 4. Pensioenuitkering alsnog in Nederland belast.
 5. Belgische pensioenuitkering belast in Nederland.
 6. Geen renteaftrek voor Expat na terugkeer zoon.
 7. Einde keuzeregeling binnenlandse belastingplicht.
 8. Wijzigingen Box 3-heffing ingetrokken.
 9. Feitelijke leiding B.V. in Nederland en niet op Malta.
 10. Vervolg UBO-register.
 11. Vervolg meldplicht grensoverschrijdende constructies.
 12. Nieuws uit België:
  1. Fiscale ‘kaasroute’ gaat dicht.
  2. Overgangsregeling sociale zekerheid Dga ten einde.
  3. België mag heffen over bestuurdersbeloning.

Nieuwsbrief mei 2020:

 1. Update Coronamaatregelen.
 2. Aftrek hypotheekrente naar draagplicht.
 3. Beperkte aftrek hypotheekrente voor echtgenote van gepensioneerde Nederbelg.
 4. Geen recht op aftrek van alimentatie voor Spaanse pensionado.
 5. Woonplaats niet in Zwitserland: ab-winst belast.
 6. Geen woonplaats in Nederland.
 7. Trustkantoor moet hele administratie overleggen.
 8. Informatiebeschikking voor onderzoek woonplaats is terecht.
 9. Navordering over pensioen Nederbelg toegestaan.
 10. Geen inhouding loonheffing op pensioen Nederbelg.
 11. Prejudiciële vragen pensioen Portugal.
 12. Hoge Raad versoepelt eisen inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 13. Inkomensafhankelijke combinatiekorting volgens spraakgebruik.
 14. Btw op nota’s advocaat voor Dga aftrekbaar.
 15. Nieuws uit België:
  1. België geeft ook vrijstelling voor buitenlandse spaardeposito’s.

Nieuwsbrief Corona april 2020:

 1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
 2. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (TOGS).
 3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
 4. Bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen.
 5. Verlaging voorlopige belastingaanslag.
 6. Overige fiscale maatregelen.
 7. Grensarbeiders & grensondernemers.
 8. Nieuws uit België:
  1. Leefloon.
  2. Overbruggingsuitkering.
  3. Sociale bijdragen.
  4. Corona hinderpremie.
  5. Compensatiepremie.
  6. Crisiswaarborg.
  7. Regeling tijdelijke werkloosheid.
  8. Fiscale maatregelen.

Nieuwsbrief maart 2020:

 • Pensioenvoorziening Dga afgekocht door leningen bij eigen pensioen B.V.
 • Winstuitdeling B.V. door toename rekening courantschuld Dga.
 • Stamrecht belast na onderdekking in stamrecht-B.V.
 • Dga management-B.V. niet in dienstbetrekking bij werk-B.V.
 • Stamrechtuitkeringen zijn geen pensioen voor verdrag.
 • Schenking binnen 180 dagen voor overlijden voor 50% belast.
 • Toelichting Financiën op betekenis Multilateraal Instrument.
 • Geen cassatie over dubbele woonplaats.
 • Dubbele woonplaats: inkomen belast in Nederland.
 • Geen inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Vaststelling arbeidskorting in jaar van emigratie niet juist.
 • (Navorderings)aanslagtermijn verlengd met verleend uitstel.
 • Nieuws uit België:
  • Geen Belgische progressievoorbehoud voor Nederlandse lijfrente.
  • Belgische beurstaks niet in strijd met EU-recht.
  • 30%-vergoeding is in België een onbelaste vergoeding.

Nieuwsbrief januari 2020:

 • Eindelijk -teleurstellend- besluit n.a.v. Spaanse voetbalmakelaararrest.
 • Toch recht op aftrek hypotheekrente voor Nederbelg ondanks dividenduitkering.
 • Nederland hoeft ziektekosten van inwoner van Frankrijk niet in aftrek toe te laten.
 • Nederland hoeft geen rekening te houden met eigenwoningaftrek echtgenote in België.
 • Belastingplichtige in het buitenland moet zelf verhuizing doorgeven aan belastingdienst.
 • Aanmerkelijk belang gehouden om Nederlandse belastingheffing te ontgaan.
 • Heffing Box 3 voor 2015 in strijd met Europees recht / Onderzoek naar gevolgen Box 3-arresten.
 • Belastingdeel algemene heffingskorting vanaf 2020 automatisch voor inwoners van België.
 • Voor vaststelling woonplaats zijn alleen omstandigheden in het jaar zelf van belang / AG gaat uitgebreid in op woonplaatsbegrip.
 • Besluit inzake onderling overleg bij dubbel inwonerschap.
 • Rechtbank hanteert dynamische interpretatie materieel werkgeverschap.
 • Definitie vaste inrichting aangepast.
 • Bij aangaan huwelijkse voorwaarden is geen sprake van een schenking.

Nieuwsbrief november 2019:

 • Geen aftrek hypotheekrente in Nederland door Belgisch inkomen partner.
 • Geen middeling voor Nederlander die in België werkt.
 • Hoge Raad oordeelt twee keer over aanwezigheid vaste inrichting.
 • Plaats feitelijke leiding bepaalt vestigingsplaats.
 • Lening aan B.V. met één project onzakelijk.
 • Redactrice die in België woont kan niet bewijzen dat werkzaamheden in België plaatsvinden.
 • Bestuurdersbegrip in belastingverdrag moet formeel uitgelegd worden.
 • Nieuws uit België:
  • Nieuwe Belgische circulaire pensioen eigen beheer.
  • Nieuwe Vlaamse regering.
  • Effectentaks vernietigd door Grondwettelijk Hof.
  • België moet Nederlandse WAO-uitkering vrijstellen.
  • België moet regels fiscale aftrekbaarheid alimentatie EU-proof maken.
  • België voor EU-hof voor fiscale behandeling buitenlandse huurinkomsten.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2019:

Nieuwsbrief juli 2019:

 • Voortgang Wet DBA: nieuwe wetgeving Zzp’ers en bestrijding schijnzelfstandigheid.
 • Hoge Raad uit bezwaren over Box 3-heffing. Wat nu?
 • Afwaardering op lening mogelijk, ondanks onzakelijke elementen.
 • Lening door stamrecht-B.V. geldt als afkoop van het stamrecht.
 • Liquidatie-uitkering bij Nederbelg belast.
 • Nederland wijzigt belastingverdragen – pensioenartikel.
 • Winst bij verkoop woningen door Dga belast.
 • Aftrek van hypotheekrente in Nederland voor een inwoner van België.
 • Geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht bij 89% – geen recht op algemene heffingskorting.
 • Geen saldomethode – geen bewijs dat premies niet in aftrek zijn gebracht.
 • Matiging van de boete tot 30% na inkeer is redelijk.
 • Verrekening buitenlandse bronbelasting.
 • Nieuw College Internationale Zaken voor rulings met internationaal karakter.
 • 21,87% werken in Nederland leidt niet tot verzekeringsplicht.
 • Sociale zekerheid en grensoverschrijdende tewerkstelling.
 • Nieuws uit België:
  • Extra controle op buitenlandse rekeningen.
  • Nieuw vennootschapsrecht blijft fiscaal neutraal.

Nieuwsbrief april 2019:

 • Recht voor belastingdienst om stukken op te vragen voor aftrek eigen woning verjaart niet.
 • Kwalificerende buitenlandse belastingplicht ondanks belastbaarheid dividend in België.
 • Wetsvoorstel gepubliceerd over lenen bij de eigen B.V.
 • Informatie belastingdienst over woonplaatsverklaring niet juist.
 • Fiscale woon- en vestigingsplaats / zetelverplaatsing
 • Afwaarderingsverlies voor Nederbelg niet aftrekbaar.
 • Belastingdienst pakt kruislingse schenkingen aan.
 • Reisdagen tellen mee als buitenlandse werkdagen.
 • Loon van in België woonachtige werkneemster volledig in Nederland belast.
 • Kleine ondernemersregeling Btw niet van toepassing op vakantiewoning.
 • Bij remigratie mag Nederland heffingskorting tijdsevenredig verminderen.
 • Nederland mag heffen over liquidatie-uitkering van Nederbelg.
 • Ondanks onzuivere Belgische pensioenregeling toch aftrek pensioenpremie.
 • Meerdere aanmerkelijk belangen, meerdere keren gebruikelijk loon.
 • Wederom geen premieplicht voor Dga-minderheidsaandeelhouder.
 • NiNbi-beschikking aan Nederbelg terecht opgelegd.
 • Inwoner van België kan nu inloggen bij SVB.
 • Nieuws uit België:
  • Aangifte personenbelasting inkomsten 2018.
  • België moet regels aftrek ter voorkoming van dubbele belasting aanpassen.
  • België opnieuw veroordeeld voor discriminatie van buitenlandse spaarrekeningen.

Nieuwsbrief februari 2019:

 • Bij remigratie mag Nederland heffingskorting tijdsevenredig verminderen.
 • Dga’s die in loondienst werken zijn als manager niet verzekeringsplichtig.
 • B.V. met enorme vastgoedportefeuille geen onderneming.
 • Geen vaste inrichting in België.
 • Een positief/negatieve hypotheekverklaring maakt een onzakelijke lening niet per se zakelijk.
 • Hoge Raad bevestigt inwonerschap Nederland ondanks regelmatig verblijf in Verenigde Staten.
 • Middeling in combinatie met de compensatieregeling.
 • In België woonachtige Dga van Nederlandse B.V. is belastingplichtig in Nederland.
 • Aan CvZ betaalde Zvw-bijdrage is geen IB-voorheffing.
 • Nieuws uit België:
  • Uitkering voor werkloze grensarbeiders ouder dan 65 jaar.
  • Bol.com-handelaren krijgen gematigde boete van Belgische fiscus.
  • Belgische zwart geld en trustconstructies nemen af.

Nieuwsbrief november 2018:

 • Belastingplan 2019 aangenomen – extra maatregelen door schrappen afschaffing dividendbelasting.
 • Heffingskorting 2019 voor inwoners België toch via loonbelasting.
 • Meldingsplicht grensoverschrijdende constructie.
 • Nederland hoeft slechts 15% Franse dividendbelasting te verrekenen.
 • Multilateraal verdrag tegen belastingontwijking.
 • Loon van in België woonachtige werkneemster volledig in Nederland belast.
 • Definitieve rendementen voor Box 3 voor 2019 bekend.
 • Omvang vastgoedbedrijf niet van belang voor toepassing BOR.
 • Nieuws uit België:
  • België stelt alleen vrij als Nederland belast en legt zich niet neer bij Hof van Cassatie.
  • Ook vrijstelling voor sommige interesten van Nederlands spaarboekje.
  • UBO-register uitgesteld tot 31 maart 2019.
  • Wijzigingen erfbelasting na aanpassing van het erfrecht.
  • Burgerlijke maatschap.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2018:

Nieuwsbrief juli 2018:

 • Bij remigratie mag Nederland heffingskorting tijdsevenredig verminderen.
 • Afwaarderingsverlies op vordering van Nederbelg volgens Advocaat-generaal niet aftrekbaar.
 • ANBI-status ook voor buitenlandse instelling vereist voor giftenaftrek.
 • Kabinet verkort 30%-regeling.
 • BOF-vrijstelling van toepassing, vastgoed-B.V. exploiteert materiële onderneming.
 • EU akkoord met verplichte informatie-uitwisseling door belastingadviseurs vanaf 2020.
 • Liquidatie-uitkering aangemerkt als dividend.
 • Door onduidelijkheid over verblijfsdagen in Nederland is Nederland toch heffingsbevoegd.
 • Verblijfplaats gezin geeft doorslag bij woonplaatsbepaling.
 • Geen bewijs voor inwonerschap Frankrijk – naheffingsaanslag mrb en boete zijn terecht.
 • Getuigen ontkrachten standpunt over fiscale woonplaats buiten Nederland.
 • Wijziging vermogensinkomensbijtelling in de Wlz.
 • Nieuws uit België:
  • Schenkingen via Nederlandse notaris weer mogelijk.
  • Belgische belastingheffing over tweede woningen in het buitenland in strijd met Europees recht.

Nieuwsbrief april 2018:

 • Pensioenproblematiek Nederland-België
 • Afkoop pensioen in eigen beheer toch niet belast in België?
 • Staatssecretaris trekt beroep in cassatie in
 • Geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht zonder inkomensverklaring
 • Emigrant kan een lijfrente aankopen bij Nederlandse verzekeraar
 • Wob-verzoek inzake leningen tussen Dga’s en hun B.V.’s
 • Onzakelijke lening bij stamrecht-B.V. leidt tot belaste afkoop
 • In België wonende Dga van Nederlandse B.V. is belastingplichtig in Nederland
 • Ziektewetuitkering inwoner van Spanje in Nederland belast
 • Fiscale eenheid omzetbelasting kan onder boetes uitkomen
 • Overleg met België over hooglerarenbepaling belastingverdrag
 • Verplichte informatie-uitwisseling door belastingadviseurs vanaf 2020
 • Grove schuld inzake verzekeringsplicht 25%-aandeelhouder
 • Nieuws uit België:
  • Beperking belastingvoordelen voor niet-inwoners
  • Hervorming kinderbijslag in Vlaanderen
  • Hervorming erfbelasting Vlaanderen – vervolg
  • Belgische belastingheffing over inkomsten uit onroerende zaken in strijd met EU-recht
  • Hervorming registratiebelasting

Nieuwsbrief februari 2018:

 • Pensioenproblematiek tussen Nederland en België
 • Europees Hof tikt Nederland op de vingers bij renteaftrek binnen fiscale eenheid, reparatiewetgeving nodig
 • Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020
 • Kamervragen over benadeling grensarbeiders door niet uitbetalen heffingskorting
 • Gebruikelijk loon medisch specialisten 2018
 • Beleggings-B.V. geleid en bestuurd vanuit Nederland en niet vanuit Singapore
 • Nieuws besluit over zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 • Bij geringe Belgische thuiswerkzaamheden geen uitgeoefende werkzaamheden op grondgebied van twee lidstaten
 • Rechter moet frauduleus verkregen E101-verklaringen kunnen negeren
 • Bij vaststellen herziene NiNbi-beschikking blijft oorspronkelijke beschikking bestaan
 • Nieuws uit België:
  • Vlaamse regering bereikt akkoord over erfbelasting

Nieuwsbrief januari 2018:

 • Nederland trekt vrijstelling inhouding loonheffing voor pensioenen in
 • Standpunt Belgische fiscus over afkoop pensioen in eigen beheer eindelijk bekend
 • Box 3 in strijd met EVRM, maar aanslag blijft in stand
 • Duidelijkheid over aftrekposten die beperkt worden tot eerste tariefschijf
 • Knelpunten inkomensverklaring grotendeels opgelost – volgens Nederlandse belastingdienst dan
 • Hypotheekrente Spaanse woning deels in Nederland en Zwitserland aftrekbaar
 • Geen pro-rata aftrek voor inwoner Duitsland
 • Afstandseis bij 30%-regeling staat los van deskundigentoets
 • Ook buitenlandse instelling moet ANBI zijn
 • Pensioen Dga behoort niet tot gebruikelijk loon
 • Benificiary moet stukken over oprichting Antilliaanse Stichting overleggen
 • Belgische vennootschap is inhoudingsplichtig voor Nederlandse loonheffing
 • Buiten werktijd gedragen kleding is geen werkkleding
 • Feitelijk verblijf kind niet doorslaggevend bij toepassing alleenstaande ouderkorting
 • Nieuws uit België:
  • België kan AOW vanaf 1 januari 2017 volledig belasten
  • Nieuw Belgisch erfrecht
 • Nieuws uit Frankrijk:
  • Nieuwe vermogensbelasting per 2018 voor Frans onroerend goed

Nieuwsbrief regeerakkoord 10 oktober 2017:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Overige belastiangen

Nieuwsbrief oktober 2017:

 • Prinsjesdag 2017
 • Conserverende aanslagen voor pensioen- en lijfrenteaanspraken deels ongeldig
 • Geen step-up voor aanmerkelijk belangaandelen bij remigratie vanuit België
 • Achteraf opgestelde rittenadministratie wordt niet geaccepteerd
 • Voor 183-dagen criterium zijn niet alle werkdagen van belang
 • De bedrijfsopvolgingsregeling en vastgoedvennootschappen
 • Lening Dga aan eigen B.V. is niet onzakelijk
 • Afwaarderingsverlies op vordering Nederbelg niet aftrekbaar
 • Belgisch rustpensioen in Nederland belast
 • Bij mogelijkheid van uitbetaling ineens is Belgisch pensioen onzuiver
 • Bij geringe Belgische thuiswerkzaamheden geen uitgeoefende werkzaamheden in twee lidstaten
 • België gebonden aan door SVB afgegeven detacheringsverklaring
 • Nieuws uit België:
  • Begroting 2018: zomerakkoord
  • Wetswijziging aangekondigd inzake belastingheffing over Nederlandse AOW-uitkeringen
  • Genoten rente op bouwdepot niet afzonderlijk belastbaar
  • Erfbelasting ontwijken via huwelijkscontract aan banden

Nieuwsbrief juli 2017:

 • Tot en met 2019 de tijd om te beslissen over in eigen beheer opgebouwd pensioen
 • Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018
 • Discussie rondom conserverende aanslag pensioen bij emigratie
 • Inkomensverklaring kwalificerend buitenlands belastingplichtige
 • Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over vermindering algemene heffingskorting bij gedeeltelijke premieplicht
 • Inspecteur heeft voldoende aanknopingspunten voor Nederlandse woonplaats
 • Geen voorkomingsaftrek voor Nederbelg door Belgische inkomsten partner
 • Box 3:
  • Aftrek voor tweede woning in het buitenland niet meer 100%
  • Tarieven Box 3 voor 2018
  • Alternatieven Box 3-heffing verder uitgewerkt
 • Nieuws uit België:
  • Belastingheffing in België over Nederlandse AOW-uitkeringen
  • Belgische belastingvrijstelling op spaardeposito’s in strijd met EU-recht
  • Belgische grensarbeider met kinderen niet langer gediscrimineerd
  • Vlabel past standpunt over gesplitste inschrijving ook toe op burgerlijke maatschap
  • Aangifte personenbelasting 2017

Nieuwsbrief april 2017:

 • Informatieformulier PEB is bron van onduidelijkheid
 • Discussie rondom conserverende aanslag pensioen bij emigratie
 • Nederlands pensioen inwoner Portugal terecht in Nederland belast
 • Bestuurder van Nederlandse B.V. maakt woonplaats Zwitserland niet aannemelijk
 • Vermogensrendementsheffing in concreet geval strijd met artikel 1 EP
 • Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van toepassing op zelfstandige projectontwikkeling
 • Geen PVV-vrijstelling als geen werkzaamheden in België zijn verricht
 • Met geringe Belgische thuiswerkzaamheden hoeft Nederland volgens A-G geen rekening te houden
 • Wiebes blijft inzetten op voorlichting aan grensarbeiders
 • Afspraak met belastingdienst over uitstel NiNbi-opgaaf
 • Meer info over afgifte BSN en inschrijven in BRP
 • Nieuws uit België:
  • Belegger krijgt uitstel voor aangifte en betaling van ‘buitenlandse’ beurstaks
  • Vlaamse pardonregeling voor ontdoken erf- en schenkbelasting van start
  • Aangifte personenbelasting 2017
 • Internationaal nieuws: Bijstand in belastingzaken tussen Nederland en Spanje

Nieuwsbrief maart 2017:

 • Afkoop en omzetting pensioen in eigen beheer voor in België woonachtige Dga / overleg met België
 • Nederland moet aftrek van Spaanse hypotheekrente verlenen
 • Toename rekening courantschuld bij eigen B.V. aangemerkt als onttrekking
 • Werkwijze fiscus bij wegpoetsen rekening courantschuld Dga aan B.V.
 • Nederland mag heffen over door Nederbelg ontvangen liquidatie-uitkering
 • Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen in strijd met belastingverdrag
 • Erfbelasting niet onbeperkt navorderbaar
 • Tijdklemmen KEW/SEW/BEW vervallen per 1 april 2017
 • Medisch specialist hoeft niet perse in dienstverband te werken
 • Verdere aanpak belastingontduiking
 • Nederland heeft heffingsrercht over ontslagvergoeding van naar Nederland terugkerende expat
 • Landen mogen niet zomaar belastingverdrag opzij zetten: ontslagvergoeding van Nederduitse grensarbeider deels vrijgesteld in Nederland
 • Geen Nederlandse premieplicht voor Nederbelg
 • Nieuws uit België:
  • Categorieën van niet-inwoners volgens nieuwe Belgische circulaire
  • Geen speculatietaks meer / Belgische beurstaks nu ook van toepassing op Nederlandse transacties

Nieuwsbrief december 2016:

 • Belastingplan 2017 aangenomen
 • Afkoop en omzetting pensioen in eigen beheer
 • Inkomensverklaring buitenlands belastingplichtigen
 • Ficties werken niet onder belastingverdragen
 • Wijzigingen verhuurderheffing
 • Wetswijzigingen voor Belgische aandeelhouders van VBI
 • 30%-regeling en 150 km-voorwaarde
 • Nederlandse inkomsten belast in België
 • Managementovereenkomst met BVBA is zakelijk
 • Nederlandse beleggingsvennootschap in Nederland gevestigd
 • Nieuws uit België
  • Belastingvrije som / interne meerwaarden
  • Nieuw standpunt rulingcommissie over STAK
 • Nieuws uit Luxemburg
 • Overige internationaal nieuws

Nieuwsbrief oktober 2016:

 • Internationale aspecten wetsvoorstel uitfaseren pensioen in eigen beheer
 • Nederland moet aftrek van Spaanse hypotheekrente toestaan
 • Geen step-up voor aanmerkelijk belangaandelen bij remigratie vanuit België
 • Drie varianten voor box 3-heffing naar werkelijk rendement gepresenteerd
 • In Nederland in loondienst werkende Nederbelg premieplichtig in België
 • Keuze voor binnenlandse belastingplicht niet nodig voor monumentenaftrek
 • Verblijfsduur is bepalend voor begrip ‘normale verblijfplaats’
 • Toch geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor B.V. die onroerende zaken exploiteert
 • Nieuws uit België:
  • Nieuwe begroting voor België gepresenteerd
  • Nieuwe Belgische regularisatieronde
  • Hoe buitenlands onroerend goed aan te geven in de personenbelasting
  • Invloed van de Nederlandse teruggave inkomstenbelasting op de aangifte personenbelasting
  • Eerste Vlaamse ruling: de Liechtensteinse Stiftung

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2016

Nieuwsbrief juli 2016:

 • Afroommethode verder uit de gratie
 • Akkoord over pakket maatregelen tegen belastingontwijking
 • Kabinet repareert bedrijfsopvolingsregeling na arrest Hoge Raad
 • Toch nog nieuw oordeel over crisisheffing?
 • Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen
 • Hoge Raad laat box 3-heffing (vooralsnog) in stand
 • Boete voor zwartsparen vanaf 1 juli 2016 verdubbeld
 • Terugvragen dividendbelasting door buitenlandse aandeelhouders
 • Geen heffing over fictief loon onder belastingverdrag met Portugal
 • Heffingsvrij vermogen buitenlands belastingplichtige
 • DigiD voor aangiften inwoners buitenland per koerier te bezorgen?
 • Nieuws uit België:
  • Dubbele belastinghefing bij zetelverplaatsing vennootschap naar België
  • Gewijzigd standpunt inzake schenking met voorbehoud vruchtgebruik
  • Fiscale behandeling van Nederlandse AOW & pensioenen

Nieuwsbrief april 2016:

 • Uitstel inkomensverklaring kwalificerende buitenlands belastingplichtige
 • Nederbelg kan hypotheekrente bij buitenlandse belastingplicht niet in rekening brengen
 • Vastgoed kwalificeert voor bedrijfsopvolgingsregeling
 • 150-kilometereis in 30%-regeling niet in strijd met Europees recht
 • Crisisheffing niet in strijd met Europees recht
 • Geen premieplicht voor Dga’s met 400%-aandelenbelang
 • Belgische ondernemer kan Belgische RSVZ-bijdragen niet ten laste van Nederlandse winst brengen
 • Belastingaangifte voor grensarbeiders
 • Boete inkeerregeling gaat per 1 juli 2016 omhoog
 • Prejudiciële vragen over tijdsevenredige vermindering heffingskorting
 • Pensioen in eigen beheer: binnenkort verleden tijd?
 • Nog geen oplossing DigiD buitenlands belastingplichtigen
 • Nieuws uit België:
  • AOW-uitkering belast in België – vervolg
  • Bezwaarschrift in België voortaan ook mogelijk via e-mail
  • Belgisch aangiftebiljet

Nieuwsbrief februari 2016:

 • Einde van Box 3-heffing in zicht?
 • Latere verkoopprijs is bepalend voor waardering in Box 3
 • Hoge Raad laat crisisheffing in stand
 • Inkomensverklaring voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige gepubliceerd
 • Prejudiciële vragen over aftrek hypotheekrente inwoner van België
 • Inwoner van België heeft recht op teruggave van teveel ingehouden dividendbelasting
 • Einde VAR-verklaring nu definitief
 • Geen step-up op verkrijgingsprijs bij remigratie
 • Afroommethode bij gebruikelijk loon slechts beperkt van toepassing
 • Geen bedrijfsopvolgingsregeling voor aandelen in een onroerend goed-B.V.
 • Geen verlenging 30%-regeling bij overschrijding driemaandstermijn tussen dienstbetrekkingen
 • Informatie over betrokkenheid bij SPF is van belang voor belastingheffing
 • Verzwijgen betrokkenheid bij SPF is grond voor omkering bewijslast
 • Fiscale knelpunten grensarbeiders
 • Fiscale kwalificatie buitenlandse sociale zekerheidsstelsels
 • UBO-register in aantocht
 • Nieuws uit België:
  • Vragen aan Europees Hof van Justitie over niet-toekennen belastingvrijstelling buitenlandse spaartegoeden

Nieuwsbrief december 2015:

 • Belastingplan 2016
 • Nederlandse dividendbelasting kan in strijd zijn met Europees recht
 • Keuzebeperking tijdelijke belastingplicht EU-proof
 • Nederland niet & wel de woonplaats van in Nederland overleden man
 • 150-kilometergrens strijdig met Europees recht? Wat zegt de Advocaat-Generaal?
 • Einde VAR-verklaring opnieuw uitgesteld
 • Geen recht meer op bijzondere compensatieregeling bij deels werken in Nederland
 • Nieuws uit België:
  • Nieuwe permanente regeling voor regularisatie?
  • Vlaamse woonbonus in 2016 gewijzigd

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015

Nieuwsbrief september 2015:

 • Nederlandse dividendbelasting in strijd met Europees recht?
 • Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders
 • iPad is geen telefoon, maar computer
 • Nederbelg die vanuit huis programmeerwerk verricht wel belastingplichtig, maar niet premieplichtig in Nederland
 • Constructie van Nederbelgische tandartsen niet reëel
 • Belgische vennootschap is inhoudingsplichtige voor Nederlandse loonheffingen
 • Naheffingsaanslag dividendbelasting voor teruggaaf agio is terecht
 • Wijziging sociale zekerheidsplicht directeur-grootaandeelhouder
 • Nieuws uit België:
  • Nieuwe fiscale maatregelen België (taxshift)
  • Nieuwe Vlaamse schenkbelasting op onroerend goed
  • Rulingdienst voor Vlaamse registratie- en erfbelasting

Nieuwsbrief juli 2015:

 • Hoofdlijnen van voorgenomen belastingherziening
 • Nieuwe plannen voor pensioen in eigen beheer
 • Ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties
 • Keuzebeperking buitenlands belastingplichtigen niet in strijd met EU-recht
 • Aftrek van hypotheekrente voor buitenlands belastingplichtigen die slechts gedeeltelijk in Nederland werken?
 • Toch toepassing eigenwoningregeling voor buitenlands belastingplichtige
 • Terugwerkende kracht crisisheffing deels onwettig
 • Belastingdienst kan niet per jaar kiezen voor de afroommethode
 • Een oplopende rekening courantverhouding leidt tot een belaste dividenduitkering
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing op vastgoed-B.V.
 • Uitgezonden inwoner van België is belasting- en premieplichtig in België
 • Belgische RSZ-premies mogen niet meegenomen worden bij compensatieregeling grensarbeiders
 • De Europese Erfrechtverordening treedt bijna in werking
 • Nieuws uit België:
  • Melding buitenlandse bankrekeningen

Nieuwsbrief mei 2015:

 • Gaat de box 3-heffing op de schop na arrest Hoge Raad?
 • Alternatief voor VAR en BGL gepresenteerd
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit wederom toegekend bij B.V. die onroerende zaken exploiteert
 • Nederbelg kan hypotheekrente bij buitenlandse belastingplicht niet aftrekken
 • In België wonende DGA van Nederlandse B.V. is niet belastingplichtig in Nederland
 • Geen aftrek voor kosten monumentaal Belgisch kasteel
 • Nederland mag niet heffen over Nederlands pensioen Portugal
 • Buitenlandse adreswijziging moet duidelijk worden doorgegeven
 • In België wonende DGA van Nederlandse B.V. is belastingplichtig in Nederland
 • Binnenlands belastingplichtige door nauwere banden met Nederland
 • Incidentele thuiswerkzaamheden Nederbelg leiden niet tot verrichten van werkzaamheden op het grondgebied van twee of meer lidstaten
 • Zijn Belgische RSVZ-bijdragen voor Belgische ondernemer aftrekbaar van Nederlandse winst?
 • Belgische kinderbijslag komt niet in mindering op kinderopvangtoeslag
 • Nieuws uit België:
  • Nu toch ‘witte’ lijst: geen misbruik in successieplanning
  • Politiek akkoord over doorkijkbelasting
  • Uniformiteit inzake fiscale rechtzettingen / regularisatie

Nieuwsbrief maart 2015:

 • Keuzebeperking buitenlands belastingplichtigen volgens Advocaat-Generaal HvJ EU in strijd met EU-recht
 • 150-km grens 30%-regelingvolgens Europees Hof van Justitie niet in strijd met EU-recht
 • Woning expat na tijdelijke verhuur geen eigen woning meer
 • Ondanks inschrijving in Zwitserland vindt Rechtbank dat man woonachtig is in Nederland
 • Verplaatsen feitelijke leiding B.V. naar Antillen wordt niet aannemelijk gemaakt
 • Gibraltarese vennootschap in Nederland gevestigd
 • Crisisheffing 2013 niet in strijd met Europees recht
 • Nieuws uit België:
  • Registratie- en successierechten in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015
  • Fiscale wijzigingen Vlaanderen per 1 januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015:

 • Box 3 heffing in strijd met EVRM bij verlieslijdende verhuur woningen
 • Uitbreiding voorwaarden kwalificerende buitenlandse belastingplicht
 • Nederlandse monumentenaftrek niet in strijd met EU-recht
 • Niet-inwoner moet adreswijziging doorgeven aan belastingdienst
 • Regime aangepast: goedkeuring voor grensoverschrijdende fiscale eenheid
 • Nederland heffingsbevoegd over lijfrente-uitkering inwoner van Belgie
 • Begrip normale verblijfplaats
 • Hof verwerpt groot aantal grieven NiNbi-beschikiing
 • Belastingheffing over salaris van Nederbelg komt voor klein deel toe aan Belgie
 • BLG komt toch niet niet, toekomst VAR onzeker
 • Inwerkingtreding nieuw belastingverdrag met Duitsland per 1 januari 2016
 • Voordeel bij inkoop eigen aandelen door inwoner van Belgie van Antilliaanse B.V. belast

Nieuwsbrief November 2014:

 • Kwalificerende buitenlandse belastingplicht en voorlopige aanslag 2015
 • Gebruikelijk loonregeling 2015
 • Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling wordt coulant toegepast voor nieuwbouwwoningen
 • Nieuw OESO-commentaar over ontslagvergoedingen
 • Box 3-heffing niet in strijd met Europees recht
 • VAR verdwijnt, BGL komt
 • Wijziging maximale aftrek pensioen 2015
 • Geen sociale verzekeringsplicht voor Dga met 40% aandelen
 • Betaling aan het CvZ kwalificeert niet als een voorheffing voor de inkomstenbelasting
 • Nieuws uit België:
  • Fiscale hoofdlijnen Belgische regeerakkoord
  • Belasting op omzetting effecten aan toonder in strijd met EU-recht
  • Buitenlandse tweede verblijven voortaan hetzelfde belast als een Belgisch tweede verblijf?
  • Verplaatsing van een Belgische vennootschap
 • Nieuws uit Frankijk:
  • Frankrijk heft extra belasting op tweede huis
 • Nieuws uit Spanje:
  • Successierechten voor niet-verblijfhouders in strijd met EU-recht

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief augustus 2014

 • Werkkostenregeling wel vanaf 2015, winstbox niet
 • Werkkostenregeling maakt pensioenopbouw over 30%-vergoeding mogelijk
 • VAR voor 2014 langer geldig
 • Fiscale woonplaats in Nederland of in België?
 • Voorkom een dubbele bijtelling bij vervangende auto of vakantieauto
 • Berekening algemene compensatie zonder 30%-regeling
 • Winst bij doorverkoop van een bedrijfspand is belast
 • Nederbelg had bezwaar moeten maken tegen Belgische aanslag personenbelasting
 • Gebruikelijk loon is loon na aftrek van pensioenpremies en bijdragen levensloopregeling
 • Feitelijke leiding van B.V. niet gelegenop de Nederlandse Antillen maar in Nederland
 • Schenking van Liechtensteinse Stiftung is belast als periodieke uitkering
 • Pensioendeel Belgische RSVZ-bijdrage niet aftrekbaar van de winst
 • Wetsvoorstel tot inperking wettelijke gemeenschap van goederen ingediend
 • Nieuws uit België:
   • Aftrek hypotheekrente (woonbonus) ingeperkt vanaf 2015 / verschuiving belastingheffing naar gewesten

Nieuwsbrief juni 2014

 • Nederlandse Box 3-heffing niet per se in strijd met belastingverdragen
 • Nederlandse regeling fiscale eenheid niet EU-proof
 • Rechtbank Den Haag verwerpt beroep tegen de crisisheffing
 • Belasting- en informatieplicht voor begunstigde van trust
 • BPM bij dubbele woonplaats niet in strijd met EU-recht
 • Particuliere verhuurders moeten naar belastingrechter voor oordeel verhuurdersheffing
 • Wijzigingen aftrek sociale zekerheidspremies voor grensarbeiders
 • Belastingdienst verzendt formulieren Opgaaf wereldinkomen
 • Nieuws uit België:
  • Meldingsplicht gegevens in aangifte personenbelasting
  • Vrijstelling (kleine) gezinswoning nu ook in Wallonië
 • Nieuws uit Curaçao:
  • Nieuwe belasting’verdrag’ tussen Nederland en Curaçao
  • Inhouding van dividendbelasting op uitkering aan vennootschap op Curaçao is niet in strijd met Europees recht

Nieuwsbrief april 2014

 • Weer positieve uitspraak bedrijfsopvolgingsregeling en vastgoed
 • Europese Commissie: 150 km-criterium in 30%-regeling kan niet
 • 30%-regeling niet van toepassing bij nieuwe, tweede dienstbetrekking
 • Heffingskorting voor niet-premieplichtige niet-inwoner is correct vastgesteld
 • Vermogensrendementsheffing niet in strijd met Europees recht
 • Lijfrente-uitkeringen belast, saldomethode niet van toepassing
 • Nederlandse regeling fiscale eenheid deels niet EU-proof
 • Boete voor naar België verplaatste B.V. is terecht
 • Geen verzekeringsplicht voor in notarispraktijk werkzame aandeelhouders
 • Nieuws uit België:
  • Meldingsplicht in aangifte personenbelasting voor buitenlandse juridische constructies
  • Nog meer informatie t.b.v. Belgische fiscus
  • Ook vrijstelling in België voor Europese spaarboekjes
  • Zesde staatshervorming: fiscale behandeling woonfiscaliteit gigantisch versnipperd
  • Aanpassing sociale premieheffing voor zelfstandigen

Nieuwsbrief februari 2014

 • Pre Brede Herwaarderingspolis voo buitenlands belastingplichtige niet belast
 • Belastingdienst maakt hoger gebruikelijk loon niet aannemelijk
 • Hoge Raad stelt prejudiciele vragen over dividendbelasting
 • Bedrijfsopvolingsregeling in successiewet van toepassing op vastgoed-B.V.
 • Woonplaats is Nederland
 • Pensioen-B.V. waarvan de zetel verplaatst wordt leidt tot vrijvalwinst
 • Geen BPM-vrijstelling door niet voldoen aan zesmaands bezitseis
 • Opzettelijk niet betalen van aangiftebelastingen strafbaar
 • Waarschuwing voor minder aftrek levensonderhoud kinderen
 • Nederbelg niet voor AOW-verzekerd
 • Nieuws uit België:
  • 15%-gunsttarief voor spaarboekjes vernietigd
  • Belgische belastingkorting voor pensioensparen discrimineert
  • Nieuw advies Belgische rulingcommissie over interne meerwaarden
  • Belgische doorkijkbelasting onzeker?
  • Belgische fiscus zet Facebook in bij wanbetalers
 • Nieuws uit Europa:
  • EU-lidstaten vanaf 2017 verplicht automatisch gegevens uit te wisselen
  • Europese Commissie gaat fiscale discriminatie mobiele EU-burgers aanpakken
 • Nieuws uit Frankrijk:
  • Franse Sociale zekerheidsheffing op inkomen uit onroerend goed mogelijk in strijd met EU-recht
 • Fiscale nieuwsbrief december 2013:
  • Bedrijfsopvolgingsregeling niet discriminerend
  • DGA en Pensioen
  • Verhoogde schenkingsvrijstelling ook voor buitenlandse eigen woning
  • Geen overgangsregeling keuzerecht binnenlands belastingplichtigen
  • Meerdere dienstbetrekkingen leiden niet tot gebruikelijk loon per dienstbetrekking
  • Nederland heeft geen heffingsrecht over inkomsten voor in België verrichte werkzaamheden
  • Na looptijd 30%-regeling ontvangen tantième valt toch onder 30%-regeling
  • Geen 30%-regeling voor nieuwe dienstbetrekking
  • Niet-premieplichtige niet-inwoner heeft recht op verhoging heffingskorting
  • Nederland en België gaan fraude binnen Benelux bestrijden
  • Nieuws uit België:
   • Private vermogensstructureren en doorkijkbelasting
   • Fiscale vrijstelling op spaarboekjes door Belgische fiscus niet altijd toegepast
  • Nieuws uit Europa:
   • Geen akkoord over spaarrichtlijn
  • Nieuws uit Curaçao:
   • Nieuwe belastingregeling Nederland – Curaçao
 • Fiscale nieuwsbrief november 2013:
  • Begrotingsakkoord 2014
  • Update Belastingplan 2014
  • Afroommethode niet bruikbaar bij advocaat in grote maatschap
  • Step-downregeling aanmekelijk belangaandelen bij immigratie
  • In Nederland gelegen tweede woning behoort tot box 3-inkomen van inwoner van Frankrijk
  • Omschrijving van schaarste bij 30%-regeling
  • Vrijstelling erfbelasting niet alleen bedrijfsvermogen maar ook voor privé-vermogen
  • Lidmaatschapsgeld commerciële club kan belastingvrij worden vergoed
  • DGA kan werkkamer eigen woning met Btw verhuren aan B.V.
  • BPM heffen op Belgische auto mag
  • Gibraltarese vennootschap is in Nederland gevestigd
  • Nieuws uit België:
   • Grensarbeiders krijgen welvaartspremie terug
   • Centraal Aanspreekpunt Bankgegevens
  • Nieuws uit Europa:
   • Meerwaardebelasting op tweede woningen in Frankrijk
 • Fiscale nieuwsbrief september 2013:
  • Plannen Prinsjesdag deels uitgelekt
  • Inkeerregeling voor zwartspaarders wordt tijdelijk versoepeld
  • Maatregelen tegen internationale belastingontwijking
  • Niet aangegeven gebruikelijk loon DGA leidt tot forse boete
  • Inkomsten uit een trust zijn belast als periodieke uitkering in box 1
  • Volgens Rechtbank wel verhuisboedelvrijstelling, volgens Hof niet: woonplaats in Nederland gebleven
  • 150 km-grens van 30%-regeling EU-proof?
  • Nederland heffingsbevoegd over loon DGA van Belgische BVBA
  • Geen vermindering Nederlands successierecht voor betaalde Spaanse erfbelasting
  • Vastgoedvoordeel in Nederland belast
  • Nieuws uit België:
   • Meldingsplicht juridische constructies
   • Belgische aftrek voor risicokapoitaal in strijd met EU-recht
 • Fiscale nieuwsbrief juni 2013:
  • Advocaat Generaaal 25 april 2013: Nederlandse dividenduitkering aan inwoonster van België mag niet hoger belast worden
  • Besluit van staatssecretaris 26 april 2013 m.b.t. keuzeregeling voor fictieve binnenlandse belastingplicht geactualiseerd
  • 1 mei 2013: Advocaat-Generaal adviseert150-kilometergrens niet in strijd met Europees recht te verklaren
  • 14 mei 2013: Advocaat-Generaal vindt dat buitenlands belastingplichtigen bij geruisloze inbreng in een B.V. niet gediscrimineerd mogen worden
  • Rechtbank Breda 14 augustus 2012: Nederlandse belastingdienst rekent Belgisch loon op juiste manier om naar Nederlands loon
  • Advocaat Generaal 26 maart 2013: Voorkoming van dubbele belasting geldt voor gehele waarde Zwitserse woning
  • Hof Den Bosch 7 juni 2013: Lijfrente-uitkering uit ontslagrecht moet vermeld worden in Opgaaf Wereldinkomen
  • DidiG voor inwoners in het buitenland
  • Europese Hof van Justitie 11 april 2013: Werkloze grensarbeider kan alleen in zijn woonstaat een WW-uitkering krijgen
  • Hoge Raad 22 maart 2013: Een DGA kan ook recht hebben op een WW-uitkering
  • Nieuws uit België
   • Europese Hof van Justitie 6 juni 2013: Vrijstelling voor spaarboekjes niet alleen voor Belgische bankrekeningen
   • Nieuwe antimisbruikbepaling wordt met terugwerkende kracht toegepast: interne meerwaarde na herstructurering alsnog belast
   • Nieuwe wetgeving en overgangsregeling liquidatieregeling, vervolg
  • Nieuws uit Europa:
   • Voorstel Europese commissie in strijd tegen belastingontduiking
 • Fiscale nieuwsbrief april 2013:
  • Hoge Raad 6 maart 2013: AG geeft staatssecretaris gelijk in rechtszaak over fictieve binnenlandse belastingplicht
  • Hoge Raad 6 maart 2013: AG adviseert Europese Hof van Justitie te vragen bij keuzeregeling
  • Hof Den Haag 23 oktober 2012: Beleggingsvennootschap is ondanks zetelverplaatsing toch in Nederland gevestigd
  • Hoge Raad 15 maart 2013: Vermogen in Antilliaanse Stichting Particulier Fonds behoort niet (altijd) tot het box 3-vermogen
  • Hoge Raad 1 maart 2013 / Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 januari 2013: Wel of geen fiscale meewerkplicht voor belastingplichtige bij vragen belastingdienst?
  • Hof ‘s-Hertogenbosch 27 maart 2013: Voor toepassing van de 30%-regeling is een beschikking een vereiste
  • Hof ‘s-Hertogenbosch 12 maart 2013: 30%-regeling ook mogelijk voor tweede gelijktijdige dienstbetrekking
  • Tweede Kamer vraagt compensatie voor grensarbeiders
  • Hof Den Haag 18 december 2012: Geen aftrek afwaarderingsverlies voor lening van Dga
  • Hoge Raad 1 maart 2013: Fiscus heeft zware bewijslast bij onzakelijke lening
  • Nieuws uit België:
   • Begrotingscontrole 2013: Verhoging belastingheffing bij liquidatie
   • Vragenbrieven belastingdienst om inlichtingen over vruchtgebruikconstructies
   • Geen toepassing artikel 8 W.Succ. op uitkeringen uit een Stichting Particulier Fonds
   • Aanpassen wettelijke inkeerregeling?
  • Nieuws uit Europa:
   • Luxemburg wil bankgeheim opheffen
 • Fiscale nieuwsbrief maart 2013:
  • Hoge Raad 21 juni 2012: België heffingsbevoegd t.a.v. afwaardering vordering
  • Hoge Raad 15 februari 2013: Uitkering van een Liechtensteinse Stiftung is geen belaste periodieke uitkering
  • Tijdelijke compensatieregeling verlengd tot eind 2013
  • Hoge Raad 1 februari 2013: Nederlandse aftrekregeling voor uitgaven voor monumentenpanden in strijd met Europees recht?
  • Hof ‘s-Hertogenbosch 1 februari 2013: Autokilometers voor golfcursus zijn zakelijk
  • Akkoord woningmarkt en bouwsector
  • Hof ‘s-Hertogenbosch 7 dcember 2012: Heffing over loon uit Nederlandse dienstbetrekking gedeeltelijk toegewezen aan België
  • Nieuws uit België:
   • Nederlandse bedrijven profiteren van Belgisch belastingvoordeel
   • Belgische politiek zet afschaffing notionele interestaftrek op de agenda
   • Europese Hof van Justitie 21 februari 2013: Heffing België op Nederlandse verzekering mag
 • Fiscale nieuwsbrief februari 2013:
  • Conclusie AG Niessen 20 december 2012: ‘Step-down’ is in strijd met vestigingsvrijheid
  • Hoge Raad 11 januari 2013: Geen VAR-DGA bij verknochtheid werkzaamheden met de persoon
  • Rechtbank Haarlem 6 december 2012: Geen ontkomen aan boete bij inkeer over buitenlandse bankrekening
  • Diverse uitspraken en wijziging m.b.t. de 30%-regeling
   • Besluit staatssecretaris 20 december 2012: wijzigingen m.b.t. 150 km-vereiste
   • Rechtbank Haarlem 18 december 2012: vereiste van 150 km-grens in strijd met EU-recht
   • Rechtbank Breda 24 augustus 2012: 30%-regeling ook mogelijk via aangifte inkomstenbelasting
  • Hof Leeuwaarden 18 december 2012: Uitkering aan Belgische DGA belast als pensioenuitkering
  • Hoge Raad 6 januari 2013: Aan Zwitserse AG toegerekend resultaat moet door Nederlandse B.V. worden verantwoord
  • Hoge Raad 13 juli 2012: Verhuiziging is rechtsgeldig doorgegeven via aangifte
  • Nieuws uit België:
   • 1 januari 2013: Wijzigingen in de personenbelasting
  • Nieuws uit Europa:
   • Conclusie AG EU Hof van Justitie 11 januari 2013: Werkeloosheidsuitkeringen grensarbeiders
   • Persbericht Europese Commissie 21 november 2012: Nederland wordt aangesproken op grensoverschrijdende pensioenen
  • Nieuws uit Curaçao:
   • Internationale fiscale mededeling van 21 december 2012: Nieuwe BRK tussen Nederland en Curaçao vanaf 1 januari 2014
 • Fiscale nieuwsbrief december 2012:
  • 1 januari 2013: Opname levenslooptegoed in 2013
  • Hoge Raad 9 november 2012: Afroommethode niet van toepassing bij orthodontist en advocaat
  • Hoge Raad 9 november 2012: Opname geld door DGA leidt tot afkoop pensioen
  • Hof Amsterdam 8 november 2012: Geen box 3-heffing over trustvermogen
  • Rechtbank Breda 8 november 2012: 150 kilometersgrens in 30%-regeling niet in strijd met EU-recht
  • Hoge Raad 30 november 2012: Het bewijzen van de fiscale vestigingsplaats dient doorlopend te gebeuren
  • Ministerie van Financiën 26 oktober 2012: Versnelling automatische gegevensuitwisseling
  • 20 november 2012: Begrotingsakkoord België voor 2013
  • 11 december 2012: Groot ofensief Europese Commissie tegen belastingontduiking
 • Fiscale Nieuwsbrief, oktober 2012
  • Regeerakkoord 29 oktober 2012
  • Hof Den Bosch 11 oktober 2012: Arbeidsongeschiktheidsuitkering onbelast in Nederland
  • Rechtbank Breda 5 oktober 2012: NiNbi niet te hoog vastgesteld
  • Hoge Raad 12 april 2012: Geen 30%-regeling voor Duitse pijpfitters
  • Belastingplan 2013 Tweede Kamer: afstempelen pensioen in eigen beheer
  • Toch gemeentelijke opcentiemen op interesten en dividenden?
 • Fiscale Nieuwsbrief, september 2012
  • 18 september 2012: Maatregelen Prinsjesdag
  • 20 september 2012: Publicatie belastingdienst over pensioenvermogen in eigen beheer
  • Rechtbank Arnhem 23 augustus 2012 / Rechtbank Haarlem 25 mei 2012: in 2011 nog 30%-regeling voor aangeworven buitenlandse tandartsen?
  • Hoge Raad 21 september 2012: geen 30%-regeling voor buiten loondienst werkende Nederlandse tandarts
  • Hof ‘s-Hertogenbosch 29 augustus 2012: Nederland hoeft dubbele dividendbelasting niet ongedaan te maken, wel te zwaar belast
  • Hof Amsterdam 12 juli 2012: Betalingen uit onzakelijke borgstelling leiden tot hoger verrekenbaar aanmerkelijk belangverlies
  • Hof Arnhem 28 augustus 2012: Oninbaar geworden lening aan failliete werkgever aftrekbaar als negatief loon
  • 20 juli 2012: Goedkeuring Ministerraad voorontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen
  • Conclusie Advocaat-generaal Europese Hof van Justitie 19 september 2012: Notionele interestaftrek strijdig met EU-recht
 • Fiscale Nieuwsbrief, augustus 2012
  • Conclusie Advocaat-Generaal 21 juni 2012: België heffingsbevoegd t.a.v. afwaardering vordering
  • Rechtbank Breda, 26 april 2012: 30%-regeling bij commissaris terecht geweigerd omdat geen sprake meer is van een ingekomen werknemer
  • Hoge Raad 10 augustus 2012: Nederlandse N.V. is geen inwoner van Zwitserland
  • Hoge Raad 13 juli 2012: Bij winst uit buitenlandse onderneming minder profijt van MKB-winstvrijstelling
  • Hoge Raad 13 juli 2012: Verhuizing had bekend kunnen zijn bij fiscus
  • Rechtbank Breda 21 december 2011: Constructie met trustmaatschappij om belastingheffing over royaltybetalingen te verminderen mislukt
  • Rechtbank Breda 27 maart 2012: NiNbi-beschikking kan niet bij uitspraak op bezwaar worden verhoogd
  • Centrale Raad van Beroep 27 juni 2012: vallen buiten Nederland wonende gepensioneerden onder de Nederlandse zorgverzekeringswet?
  • 19 juli 2012: Circulaire over antimisbruikbepaling bij successieplanning
  • Nieuwe Europese erfrechtverordening treedt in werking
 • Fiscale Nieuwsbrief, juni 2012
  • 2 juni 2012: Besluit over keuzereling voor fictieve binnenlandse belastingplicht
  • Rechtbank Breda 23 maart 2012: Aangifteplicht in Nederland voor zetelverplaatste vennootschap & in België woonachtige aandeelhouder
  • Rechtbank Breda 30 maart 2012: Aangifteplicht in Nederland
  • Conclusie Advocaat-Generaal 15 mei 2012: Nederlandse tandarts komt- anders dan buitenlandse collega- niet in aanmerking voor 30%-regeling
  • Rechtbank Breda 27 maart 2012: Toch 30%-regeling in inkomstenbelasting als verzoek eerder is afgewezen?
  • Advocaat-Generaal 24 mei 2012: Geen monumentenaftrek in Nederland voor Belgisch kasteel
  • Gerechtshof Arnhem 8 mei 2012: Extra standaardvoorwaarde bij geruisloze omzetting
  • 15 mei 2012: Wetsvoorstel exitheffing bij vertrekt uit Nederland
  • Rechtbank Breda 15 maart 2012: Staatssecretaris moet wachten met honoreren Belgisch verzoek om inlichtingen te verstrekken
  • Hoge Raad 6 april 2012: Afzien pensioen na overdracht aan Antilliaans lichaam
  • 28 juni 2012: Wijziging Europese Verordening toepasselijke sociale zekerheidswetgeving bij grensoverschrijdend werken binnen Europa
  • Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht per 1 oktober 2012 eindelijk van toepassing
  • 25 mei 2012: Belastingdruk in België hoger dan ooit
 • Fiscale Nieuwsbrief, mei 2012
  • Conclusie Advocaat-Generaal 12 april 2012: Heffingsrecht over fictief loon van inwoonster België
  • Advocaat-Generaal 13 april 2012: Afroommethode bij bepalen fictief loon verworpen
  • Hof ‘s-Hertogenbosch 16 maart 2012: Keuze voor binnenlandse belastingplicht leidt niet tot behandeling als inwoner
  • Hof ’s-Hertogenbosch 23 maart 2012: Hypotheekrenteaftrek onder keuzeregeling ook van toepassing, indien niet volledig jaar belastingplichtig
  • Hof ’s-Hertogenbosch 12 december 2011: Anonieme klikbrief leidt tot navorderingsaanslag
  • Rechtbank Breda 23 februari 2012: Aftopregeling in belastingverdrag verduidelijkt
  • Hof Arnhem 8 mei 2012: Extra standaardvoorwaarde bij geruisloze omzetting onterecht
  • Hoge Raad 27 april 2012: 30%-regeling van toepassing op voorwaardelijke optierechten
  • Hoge Raad 20 april 2012: 30%-regeling niet van toepassing op auto van de zaak
  • Hoge Raad 26 april 2012: Geen 30%-regeling over ontslagvergoeding
  • Advocaat-Generaal 12 april 2012: Opname banksaldo pensioen-B.V. is afkoop pensioen
  • Nieuwe wet inzake BPM en buitenlandse huurauto
  • Hoge Raad 6 april 2012: Vragen aan Europese Hof van Justitie over Nederlandse BPM-heffing
  • Teruggaaf van Nederlandse BTW buiten de ‘Richtlijntermijn’ mogelijk
  • Vrijstelling schenkbelasting ook voor eigen woning in het buitenland
  • Anti-misbruikartikel 344, paragraaf 1 vernieuwd
  • Het aangifteformulier voor de bijkomende heffing op roerende inkomsten is klaar
  • Hof van Beroep van Brussel 11 mei 2011: Lagere berekeningsbasis Belgische gemeentebelasting
  • Belgische fiscus onderzoekt ABP-pensioenen
  • Europese Commissie 2 april 2012: Onderzoek naar fiscale omstandigheden van grensarbeiders
 • Fiscale Nieuwsbrief, maart 2012
  • Hof ’s-Hertogenbosch 29 december 2011: Inhoudingsplicht voor BVBA waarvan DGA in België woont en in Nederland werkzaamheden verricht
  • Hof ’s-Hertogenbosch 16 december 2011: Geen belastingvermindering voor gemeentelijke opcentiemen
  • Hoge Raad 2 maart 2012: Bij buitenlandse belastingplicht geen aftrek van betaalde alimentatie
  • Rechtbank Haarlem 8 februari 2012: Ontslagvergoeding in Nederland belast, ondanks niet wonen in Nederland
  • Hof Leeuwarden 21 februari 2012: Belanghebbende dient zelf adreswijziging door te geven
  • Advocaat-Generaal 5 december 2011: 30% regeling is toepasbaar in de inkomstenbelasting
  • Hoge Raad 9 maart 2012: Overeengekomen rente in beginsel niet beslissend voor zakelijkheid lening
  • Hoge Raad 9 maart 2012: Fiscale duidelijkheid over borgstelling door DGA
  • Nationale ombudsman 15 maart 2012: Belastingdienst geeft pensionado’s zorgverzekeringswetbijdragen terug
  • Lancering website voor grensarbeiders in België en Nederland
  • Dubbele heffing op dividenden naar België
 • Fiscale Nieuwsbrief, februari 2012
  • Persbericht staatssecretaris van Financiën 24 februari 2012: Maatregel keuzeregeling fictieve binnenlandse belastingplicht
  • Rechtbank ’s-Gravenhage 23 december 2011: Door nauwere banden met Nederland dan met België, toch binnenlandse belastingplichtig
  • Rechtbank Breda 26 januari 2012: Buitenlands belastingplichtige moet zelf domicilie kiezen
  • Rechtbank Haarlem 15 december 2011: Geen continuering 30%-regeling bij aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking
  • Rechtbank ’s-Gravenhage 10 november 2011: Belgische RSVZ-bijdrage voor Nederlandse ondernemer deels aftrekbaar
  • Hof ’s-Gravenhage 11 januari 2012: Uitkering van Liechtensteinse Stiftung is geen belastbare periodiek uitkering
  • Update nieuwe wetgeving I: Meldpunten voor bijkomende heffing over roerende inkomsten en buitenlandse bankrekeningen
  • Update nieuwe wetgeving I: Aanpassing antimisbruikmaatregel artikel 344, paragraaf 1
  • Vlaams gewest 1 januari 2012: Wijziging voorwaarden fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf
 • NederBelgisch Magazine, januari 2012
  • Hoge Raad 28 oktober 2011: Geen discriminatie keuzerecht voor binnenlandse belastingplicht
  • Rechtbank Breda 30 november 2011: Inhaalregeling bij keuze fictieve binnenlandse belastingplicht niet van toepassing; arbeidsongeschiktheidsuitkering belast in België
  • Hoge Raad 9 december 2011: Geen heffingvrij vermogen voor inwoonster van België
  • Rechtbank Breda 25 november 2011: Vaststelling verkrijgingsprijs aanmerkelijk belangaandelen in strijd met EU-recht
  • Conclusie Advocaat-Generaal 5 december 2011: 30%- regeling geldt ook voor na vertrek uit Nederland genoten inkomsten uit opties
  • Ministerie van Financiën 14 december 2011: Besluit over uitstel van betaling bij verplaatsing onderneming naar het buitenland
  • Hoge Raad 13 januari 2012: Eindafrekening niet in strijd met EG-recht
  • Hoge Raad 23 december 2011: Vragen aan het Europese Hof over de heffing van dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao
  • Hoge Raad 16 december 2011: Naheffingsaanslagen BPM van tafel
  • Centrale Raad van Beroep 13 december 2011: Pensionado’s zijn verplicht bijdrage zorgverzekering te betalen in Nederland
  • Hoge Raad 27 januari 2012: Zorgverzekeringswet niet discriminerend voor pensionado
  • Hof Antwerpen 28 juni 2011: AOW-pensioen toch belastbaar in België
  • Nieuwe regering Di Rupo: belastingaftrek hypotheken België verandert
  • Nieuwe regering Di Rupo: update plannen nieuwe regering voor aftrekbare uitgaven
 • NederBelgisch Magazine, december 2011
  • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 november 2011: Hypotheekrenteaftrek voor grensarbeiders ook mogelijk zonder keuzeregeling
  • Rechtbank Haarlem 18 november 2011: Aftrek negatieve inkomsten uit eigen woning onder keuzeregeling
  • Gerechtshof ’s-Gravenhage 6 september 2011: Nederlands Antilliaanse vennootschap is geen inwoner van Zwitserland.
  • Europese Hof van Justitie 29 november 2011: Exitheffing bij zetelverplaatsing is geoorloofd, onmiddellijke invordering niet
  • Tweede Kamer 17 november 2011: Aanpassing 30%-regeling per 1 januari 2012
  • Europese Commissie 24 november 2011: Nederland heeft discriminerende tarieven in de schenk- en erfbelasting
  • Hof ’s-Gravenhage 19 oktober 2011: Bij beëindiging tijdelijk contract recht op bijzondere compensatieregeling grensarbeiders
 • NederBelgisch Magazine, november 2011
  • Rechtbank Breda 14 september 2011: Nederland hoeft dubbele dividendbelasting niet ongedaan te maken; wel te zwaar belast
  • Tweede Kamer 29 september 2011: Nieuwe wet wederzijdse bijstand invordering belastingschulden in EU
  • Hof ’s-Gravenhage 6 september 2011: Fictief loonregeling ook voor DGA van Nederlandse B.V. die in België woont
  • Rechtbank Breda 27 april 2011: Nederland hoeft geen verrekening te geven voor Belgische gemeentelijke opcentiemen
  • Gerechtshof Arnhem 18 oktober 2010: Vestigingsplaats belanghebbende
  • Hof ’s-Hertogenbosch 7 juli 2011: Aftrek uitgaven monumentenpand ook voor kasteel in België
  • Hof ’s-Hertogenbosch 14 juli 2011: Geen BPM voor Belgische huurauto
  • Hof ’s-Hertogenbosch 7 juli 2011: Bij afwezigheid duurzaam verblijf in Nederland geen Nederlandse heffing over aanmerkelijk belangwinst
  • Hof ’s-Gravenhage 14 september 2011: Liquidatie-uitkering belast
  • Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 30 augustus 2011: Werkelijke leiding van houdster- en beleggingsvennootschap bevindt zich in België
  • Hoge Raad 7 oktober 2011: geen kortere looptijd 30% regeling door periode van fysiek verblijf in het buitenland
  • Rechtbank Arnhem 14 juli 2011: Extra standaardvoorwaarde bij geruisloze omzetting
  • Hof Amsterdam 14 juli 2011: Verplaatsing van onderneming naar het buitenland is geen beletsel voor geruisloze omzetting
 • NederBelgisch Magazine, oktober 2011
  • De 30%-regeling
   1. Hof ’s-Hertogenbosch 11 maart 2011
   2. Hof ’s-Hertogenbosch 19 mei 2011
   3. Hof ’s-Hertogenbosch 19 mei 2011
   4. Hof ’s-Gravenhage 22 juni 2011
   5. Hof ’s-Gravenhage 5 juli 2011
   6. Hof ’s-Gravenhage 26 juli 2011
   7. Hoge Raad 16 september 2011
   8. Brief staatssecretaris van Financiën 7 september / belastingplan
  • Hof ’s-Hertogenbosch 4 mei 2011: Tegen uitreiking formulier opgaaf wereldinkomen is geen bezwaar en beroep mogelijk
  • Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 19 augustus 2011: inhouding dividendbelasting op dividend voor Antilliaanse N.V. niet in strijd met EG-recht
  • Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie 8 september 2011: Exitheffing toegestaan?
  • Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 2 augustus 2011: geen aftrek heffingsvrij vermogen door inwoner van Duitsland en België
  • Hof Amsterdam 28 juli 2011: Woning belast in box 3, omdat bewijs Nederlandse woonplaats ontbreekt
  • Hof Arnhem 31 mei 2011: woonplaats Nederland of Bonaire?
  • Hof ’s-Hertogenbosch 8 april 2011: geen verhuisboedelvrijstelling BPM
  • Rechtbank ’s-Gravenhage 6 juli 2011: inkomsten van in Engeland wonende DGA terecht
  • Rechtbank Arnhem 14 juli 2011: conserverende aanslag voor remigrerende Fransman is terecht
 • NederBelgisch Magazine, september 2011
  • Rechtbank Breda 10 juni 2011: Schumackernorm geldt voor gezinsinkomen
  • Rechtbank Breda 10 juni 2011: Opteren binnenlandse belastingplicht werkt door naar belastingverdrag
  • Rechtbank Breda 6 juli 2011: opteren binnenlandse belastingplicht gold voor een heel kalenderjaar
  • Rechtbank Breda 27 april 2011: Nederland hoeft een tegemoetkoming te verlenen voor in België geheven personenbelasting
  • Rechtbank Breda 24 juni 2011: Heffing recht van overgang niet in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer
  • Rechtbank Breda 27 mei 2011: woonplaats was Nederland en niet Portugal
  • Rechtbank Breda 15 juni 2011: woonplaats in Duitsland belet BPM-heffing
  • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 juni 2011: vestigingsplaats gelegen in Nederland
  • Gerechtshof Arnhem 24 mei 2011: feitelijke vestigingsplaats is gelegen in Nederland
 • NederBelgisch Magazine, augustus 2011
  • Opnieuw Hof van Beroep Antwerpen 29 maart 2011: Ne-derlandse AOW-uitkering belast in België
  • België onthult 250.000 rekeningen Europeanen
  • Hof van Beroep Gent 1 maart 2011: adreswijzigingen doorgeven aan Belgische fiscus
  • Rechtbank Breda 25 mei 2011: Belgische gemeentelijke aanvullende heffing voorkomt IB-heffing bij Nederbelgische niet
  • Brief staatssecretaris van Financiën 27 mei 2011: toepassing belastingverdrag Nederland-België bij levensloopregeling, sociale zekerheidsuitkeringen en Europarlementariërs
  • Hof ’s-Hertogenbosch 18 maart 2011: geen aftrek van betaalde alimentatie bij buitenlandse belastingplicht
  • Hoge Raad 13 mei 2011: Nederland mocht heffen over uitkering uit restbegunstiging
  • Hof ’s-Hertogenbosch 18 februari 2011: afkoop pensioen belast in Nederland
  • Hof Arnhem 24 mei 2011: feitelijke leiding van belegging’s-B.V. is in Nederland achtergebleven
  • Rechtbank Breda 1 april 2011: geen recht op heffingskorting
  • Belastingplan 2012
 • NederBelgisch Magazine, juni 2011
  • Rechtbank Breda 18 april 2011: Keuzeregeling fictieve binnenlandse belastingplicht opnieuw onder vuur
  • Rechtbank ’s-Gravenhage 4 mei 2011: Voor negatieve inkomsten uit eigen woning geldt terecht de inhaalregeling
  • Rechtbank Breda 8 april 2011: Aftopregeling in belastingverdrag verduidelijkt
  • Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2011: Nieuw feit omdat emigratie niet tijdig was doorgegeven
  • Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011: ten onrechte BPM op geleasede auto met Luxemburgs kenteken
  • Conclusie Advocaat-generaal over BPM-naheffing: prejudiciële vragen stellen
  • Rechtbank Arnhem 10 mei 2011: Duitse belastingplicht voor Nederduitse DGA
  • Fiscale agenda kabinet Rutte
  • Rechtbank Arnhem 19 april 2011: Belgische ondernemer heeft geen recht op 30%-regeling in Nederland
  • Wetsvoorstel Nederlandse staatssecretaris van Financiën 13 mei 2011: verdere ondersteuning binnen Europa bij invordering van belastingschulden
  • Europese Richtlijn d.d. 11 maart 2011: versoepeling fiscale gegevensuitwisseling
  • Onderzoek Europese Commissie naar onderdelen Belgische Successiewet (let op: staat niet duidelijk in de tekst wanneer dit begint)
  • Hof van Beroep Antwerpen 29 maart 2011: Nederlandse AOW-uitkering belast in België
  • Standpunt Belgische Rulingdienst 22 maart 2011 m.b.t. belastingheffing bij meerwaarde op aandelen
 • NederBelgisch Magazine, mei 2011
  • Hoge Raad 15 april 2011: Conserverende aanslag over pensioen bij emigratie naar België
  • Rechtbank Breda 18 februari 2011: Pensioenuitkering rijksambtenaar deels belast in Nederland
  • Conclusie Advocaat-generaal 17 maart 2011: Uitkering inzake restbegunstiging C-polis niet belast in Nederland
  • Hof Den Haag 25 maart 2011: Gebruikelijk loonregeling ook van toepassing op in Nederland werkzame DGA met Belgische houdstervennootschap
  • Europese Commissie: Gift aan buitenlandse ANBI
  • Advies Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen over verkoop van kasgeldvennootschappen
  • Hof ’s-Hertogenbosch 5 november 2010: Verkoop aandelen in een naar België verplaatste B.V. onbelast
  • Hof ’s-Hertogenbosch 17 december 2010: Verschuldigde inkomstenbelasting van Belgische DGA goed berekend
  • Hoge Raad 8 april 2011: Dubbele heffing successierecht (recht van overgang) niet in strijd met EG-recht
  • Hoge Raad 25 februari 2011: Gehuurde kamer in Nederland leidt tot VAR-verklaring
 • NederBelgisch Magazine, april 2011
  • Akkoord over opheffing bankgeheim in België
  • Wetsontwerp naar aanleiding van arrest Dijkman
  • Vrijstelling van exit-heffing bij zetelverplaatsing in België uitgebreid
  • Overdracht van pensioenkapitaal van Nederland naar België belast in België
  • Hof van Cassatie 10 december 2010: sterfhuisbeding leidt niet tot heffing van successierechten
  • Hoge Raad 18 februari 2011: bijzondere compensatieregeling voor grensarbeiders is geen discriminatie naar nationaliteit
  • Rechtbank Breda 7 februari 2011: recht op toepassing van de bijzondere compensatieregeling
  • Waar is de feitelijke leiding van een vennootschap gelegen?
  • Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011: Inwoner van België niet in Nederland belast voor oud regime lijfrente-uitkering
 • NederBelgisch Magazine, maart 2011
  • Toch indexering eigenwoningforfait: persbericht Nederlands staatsecretaris van Financiën
  • Besluit Nederlandse belastingdienst: maximale afsluitprovisie twee keer aftrekken
  • Hof Arnhem 18 januari 2011: bekendmaking aanslagen aan in buitenland wonende belastingplichtige
  • Nationale Ombudsman 19 januari 2011: behandeling Nederlandse belastingdienst klachtwaardig?
  • Rechtbank Leeuwarden 6 januari 2011: bepaling fiscale woonplaats Pensionado met huizen in Portugal en Nederland
  • Hoge Raad 4 februari 2011: BPM-heffing na verhuizing
  • Belgisch voorontwerp van wet 18 januari 2011: opheffen bankgeheim
  • Europese Hof van Justitie 10 februari 2011: ook laag Belgisch successietarief voor Duitse vereniging
  • Hoge Raad 7 januari 2011: Nederlandse fiscale eenheidsregime niet in strijd met EU-recht
  • Conclusie Advocaat-generaal: conserverende aanslag pensioen toegestaan
 • NederBelgisch Magazine, februari 2011
  • Hoge Raad: Afkoop pré-Brede Herwaarderingslijfrenten niet belast in Nederland
  • Europese Commissie start procedure tegen Nederland inzake exitheffingen voor ondernemingen
  • Europese Commissie gaat grensoverschrijdende fiscale obstakels voor burgers aanpassen
  • Vlaamse regering schrapt dubbele heffing op bouwgrond
  • Nederlandse belastingdienst informeert over werkkostenregeling in het buitenland
  • BPM: Beschikking Europese Hof van Justitie d.d. 29 september 2010 leidt tot uitspraak Rechtbank Breda én nieuw beleidsbesluit staatssecretaris van Financiën
  • Hof ’s-Hertogenbosch: geen rechtsmiddelen tegen uitreiking formulier “Opgaaf wereldinkomen 2006”
  • Hof Arnhem: inwonerschap naar nationaal recht hoeft niet samen te vallen met die voor verdragstoepassing
 • NederBelgisch Magazine, december 2010
  • Advocaat-generaal: conserverende aanslag bij emigratie over pensioen toegestaan
  • Hoge Raad: moet Nederland de in België verschuldigde gemeentelijke belastingen verrekenen?
  • Europese Hof van Justitie: is de Nederlandse BPM-heffing gerechtvaardigd bij korte privé-ritten?
  • Hoge Raad: gerechtvaardigd beroep op de verhuisboedelvrijstelling van de BPM?
  • Hof Arnhem: heffingsrente voor grensarbeiders terecht?
  • Hof ’s-Hertogenbosch: recht op heffingsvrij vermogen en ouderentoeslag?
  • Wetswijziging: peildatum box 3 aangepast voor buitenlandsituaties
  • Wetswijziging: heffing van overdrachtsbelasting bij onroerende zaaklichamen
  • Wetswijziging: middelingsregeling ook voor buitenlands belastingplichtigen
  • Wetswijziging: België versobert mogelijkheid tot aftrek van giften
 • NederBelgisch Magazine, november 2010
  • Het eindarrest van de Hoge Raad in de zaak Gielen.
  • Een circulaire van de Belgische administratie naar aanleiding van arrest Dijkman, dat België geen gemeentebelasting mag heffen op buitenlandse roerende inkomsten.
  • Een uitspraak van het Hof van Beroep te Gent: wanneer is voor een over de grens werkzame ondernemer sprake van een vaste basis?
  • Wordt door de conserverende aanslag over pensioenaanspraken de goede verdragstrouw geschonden (conclusie Nederlandse Advocaat-generaal)?
  • Hoge Raad: moet de algemene heffingskorting worden terugbetaald of is het vertrouwensbeginsel van toepassing?
  • Hoge Raad: is de aan een buitenlandse verzekeraar betaalde AOV-premie aftrekbaar? Is de dubbele heffing van successierechten over aandelen in een onroerende zaaklichaam in strijd met EG-recht (conclusie Nederlandse Advocaat-generaal)?
  • Aanpassing successierechten in gewest Brussel.
  • Hof van Beroep Antwerpen: aanvullende crisisbijdrage door grensarbeiders niet verschuldigd.
  • Is de afkoop van een pré-Brede Herwaarderingslijfrente door een inwoner van België belast in Nederland (conclusie Nederlandse Advocaat-generaal)?
 • NederBelgisch Magazine, oktober 2010
  • Onderhandelingen nieuw belastingverdrag Nederland – België
  • VAR-verklaring ook voor niet inwoners
  • Feitelijke leiding van vennootschap bevond zich niet in België maar in Nederland
  • Fiscale woonplaatsbepaling voor inwoner van Zwitserland
  • Keuzerecht buitenlands belastingplichtigen
  • Invloed Fiscale verzamelwet 2010 (Nederland) op grensoverschrijdend werken en wonen
  • Tijdelijke versoepeling nieuwe BTW teruggaafprocedure
  • Algemene heffingskorting door belastingdienst teruggevorderd
  • BPM-vrijstelling bij verhuizing vervalt bij te snelle inruil
 • NederBelgisch Magazine, september 2010
  • België mag geen gemeentebelasting heffen op buitenlandse roerende inkomsten
  • Bouwen tegen 6% voortaan ook zonder geregistreerde (Nederlandse) aannemer
  • Conclusie Nederlandse Advocaat/Generaal over Gielen
  • Ook een buitenlands belastingplichtige heeft in Nederland recht op middeling
  • Besluit Nederlandse staatssecretaris van Financiën over SPF’s
  •