Recht voor belastingdienst om stukken op te vragen voor aftrek eigen woningrente verjaart niet

Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. Om een verhoging van de eigenwoningschuld in verband met verbetering en/of onderhoud van de eigen woning mogelijk te maken moeten de kosten daarvan met schriftelijke bescheiden onderbouwd kunnen worden. De vraag in deze procedure is hoe lang deze stukken bewaard moeten worden en hoe lang de inspecteur hier nog om mag vragen.

Hof Den Bosch heeft eerder geoordeeld dat, hoewel de bewijslast voor de besteding van een verhoging van de geldlening op de belastingplichtige rust, de inspecteur niet zes jaar na dato om bewijsstukken van het onderhoud en/of de verbetering van de eigen woning mag vragen. Volgens het Hof verspeelt de inspecteur na een zekere periode het recht om bewijs ter vragen wanneer hij gedurende die periode de aangiften heeft gevolgd. De Hoge Raad deelt deze opvatting van het Hof echter niet. Uit de tekst van de wet volgt niet dat de inspecteur bewijsstukken binnen zes jaren of binnen de navorderingstermijn moet opvragen. Dat wordt niet anders door de omstandigheid dat de inspecteur in andere jaren de aangiften heeft gevolgd, zolang hij niet de indruk heeft gewekt dat het volgen van de aangiften in andere jaren op een weloverwogen standpunt heeft berust.

Dit arrest van de Hoge Raad betekent dus dat zolang een lening niet door de inspecteur is beoordeeld en erkend als een eigenwoningschuld, een belastingplichtige altijd kan worden gevraagd om met schriftelijke stukken (nota’s, betaalbewijzen e.d.) bewijs te leveren. Het een of meerdere jaren volgen van ingediende aangiften, zonder dat sprake is van een bewuste standpuntbepaling door de inspecteur, is niet voldoende om daaraan vertrouwen te kunnen ontlenen dat de lening reeds is beoordeeld. Ofschoon op een particuliere woningbezitter geen wettelijke bewaarplicht van toepassing is, dient een particulier die renteaftrek claimt voor een eigen woninglening, de daarmee verband houdende bewijsstukken goed te bewaren totdat de inspecteur de lening als behorende tot de eigenwoningschuld heeft erkend.

Bron: Hoge Raad d.d. 24-04-2019.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.