Nieuw belasting’verdrag’ tussen Nederland en Curaçao

Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag en zo ook met Curaçao (tussen deze twee landen Belastingregeling van het Koninkrijk, BRK geheten). Eerder was al gemeld dat beide landen in onderhandeling waren over een nieuwe regeling per 1 januari 2014. Deze datum hebben beide landen niet gehaald, maar deze week is bekend geworden dat er overeenstemming is bereikt over een nieuwe BNC (Belastingregeling Nederland Curaçao) per 1 januari 2015, welke is ingediend bij de Tweede Kamer. Enkele van de belangrijkste punten uit de BNC zijn:

  • Voor particuliere pensioenen gaat een gedeeld heffingsrecht tussen beide landen gelden, met een heffing voor de bronstaat van 15%. Voor ingegane pensioenen van Nederlanders die op 5 juni 2014 reeds op Curaçao wonen geldt een eerbiedigende werking (alleen heffing in het woonland). Bij afkoop van pensioen is het bronland volledig heffingsbevoegd.
  • Nederland heeft in haar eigen wet een bepaling staan op basis waarvan bij iemand die geëmigreerd is, nog tot 10 jaar na emigratie schenk- en erfbelasting kan worden geheven. Onder de huidige BRK werd deze mogelijkheid echter sterk ingeperkt, tot een jaar na emigratie. Onder de BNC wordt de termijn opgerekt tot vijf jaar na emigratie, zowel in geval van schenking als bij overlijden. Deze uitbreiding geldt echter niet voor iemand die op 5 juni 2014 al op Curaçao woont.
  • Er komt een bronheffingsrecht voor dividenden en vervreemdingswinsten over voor emigratie opgebouwde aanmerkelijk belangwinsten. Er geldt een overgangsregeling voor mensen die op 5 juni 2014 al op Curaçao wonen, waarbij het aanmerkelijk belangvoorbehoud slechts voor vijf jaar geldt.
  • Indien een Nederlandse vennootschap nu dividend uitkeert aan haar aandeelhouder/vennootschap in Curaçao, houdt Nederland hierover 8,33% dividendbelasting in. In veel andere situaties houdt Nederland geen of minder (5%) dividendbelasting in. Onder de nieuwe BNC wordt de bronheffing, onder een aantal voorwaarden, ook teruggebracht naar 0% (Curaçao heft sowieso geen dividendbelasting). Lichamen die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen o.b.v. overgangsrecht tot en met 2019 5% dividendbelasting betalen, daarna geldt het algemene tarief van 15%.
  • Nederland en Curaçao zullen automatisch informatie uitwisselen conform de internationale standaarden.
  • Er komt een regeling gericht op zogeheten hybride entiteiten (rechtsvormen die tussen landen verschillend fiscaal/juridisch worden gekwalificeerd en daardoor verschillende fiscale gevolgen kunnen hebben).

Bron: Tweede Kamer

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.