Eindelijk -teleurstellend- besluit n.a.v. Spaanse voetbalmakelaar-arrest

In een arrest van 9 februari 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) beslist dat werklidstaten binnen de EU pro-rata aftrek van (onder meer) hypotheekrente dienen te verlenen aan niet-ingezetenen die geen inkomsten van betekenis hebben in hun woonlidstaat. Deze casus staat ook wel bekend als het Spaanse voetbalmakelaar-arrest, zie ook mijn eerdere […]

Toch recht op aftrek hypotheekrente voor Nederbelg ondanks dividenduitkering

Een belangrijkste uitspraak voor de praktijk m.b.t. kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Een inwoner van België heeft een aanmerkelijk belang in een Nederlandse B.V. In 2015 ontvangt hij van de B.V. een salaris van € 44.000 plus een dividenduitkeirng van € 135.000. Hierop is in Nederland 15% dividendbelasting ingehouden. Het nettodividend is in België belast tegen 25%. […]

Belastingplichtige in buitenland moet zelf verhuizing doorgeven aan Belastingdienst

Een man maakt bezwaar tegen een groot aantal aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. De vraag is of de inspecteur de bezwaren terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn. De man die woont in Duitsland, stelt de aanslagen niet te hebben ontvangen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belastingplichtigen in het buitenland zelf verantwoordelijk […]

Nieuwe Belgische circulaire pensioen eigen beheer

Er is een nieuwe circulaire verschenen in België over de fiscale gevolgen van het pensioen van in België woonachtige directeur grootaandeelhouders (Dga’s) bij hun Nederlandse B.V. Waar gaat het ook al weer over? Vanaf 1 juli 2017 is het voor Dga’s niet meer mogelijk bij hun eigen Nederlandse B.V. pensioen op te bouwen. De Dga’s […]

Nieuwe Vlaamse regering

Onlangs is er een akkoord bereikt voor een nieuwe regering voor het Vlaamse gewest. Enkele van de belangrijkste aangekondigde maatregelen van de nieuwe regering zijn de volgende: De woonbonus, de fiscale aftrek voor een woninglening, wordt in 2020 afgeschaft. Ter compensatie hiervan worden de registratierechten, die betaald moet worden bij aankoop van een bestaande woning, […]

B.V. is met Dga meeverplaatst naar België, geen heffing van dividendbelasting

Een vrouw is enig-aandeelhouder en bestuurder van een Nederlandse B.V. Zij emigreert op 14 oktober 2013 naar België. Eind 2012 heeft de B.V. een vordering van € 2,3 miljoen op de vrouw. Deze vordering wordt in de aangifte vennootschapsbelasting van 2012 afgewaardeerd naar nihil. In 2013 neemt de vrouw een bedrag van ruim € 700.000 […]

Voortgang Wet DBA: nieuwe wetgeving zzp’ers en bestrijding schijnzelfstandigheid

De Wet DBA is al jaren geleden van kracht geworden, maar toch niet helemaal. Met de invoering van de Wet DBA per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen en kan de belastingdienst zowel bij een opdrachtgever als opdrachtnemer aankloppen om na te heffen als er toch een arbeidsovereenkomst blijkt te […]

Nieuw College Internationale Fiscale Zaken voor rulings met internationaal karakter

In een recent besluit heeft de staatssecretaris van Financiën het College Internationale Fiscale Zaken geïntroduceerd. Hiermee wordt door de Staatssecretaris invulling gegeven aan in zijn brief van 22 november 2018 aangekondigde beleidsvoornemens over de vernieuwde rulingpraktijk. Het college krijgt de afspraken voorgelegd die zijn gemaakt in vooroverleg met een internationaal karakter. Vooroverleg met een internationaal karakter […]

Liquidatie-uitkering bij Nederbelg belast

De belanghebbende in deze procedure woont sinds 1992 in België en houdt 25,5% van de aandelen in een Nederlandse B.V. Deze B.V. wordt in 2006 ontbonden, als gevolg waarvan de Dga een liquidatie-uitkering ontvangt. De man vermeldt dit inkomen niet in zijn aangifte inkomstenbelasting. Hij is van mening dat sprake is van een vervreemdingsvoordeel, waardoor […]

Nederland wijzigt belastingverdragen – pensioenartikel

Van oudsher was het heffingsrecht over pensioen- en overige oudedagsuitkeringen in belastingverdragen toegewezen aan het woonland. In de loop der jaren probeert Nederland echter steeds meer om het heffingsrecht toegewezen te krijgen aan het bronland. In het huidige belastingverdrag met België, dat is ingegaan per 1 januari 2003, geldt als hoofdregel nog steeds een heffingsrecht […]